N á v r h
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ……………… 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu
sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. c) zákona č. 757/2004
Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje úradný odev sudcu, prokurátor a advokáta, ktorý používa v konaní
pred súdom,1) rozsah používania úradného odevu týmito osobami, vrátane určenia podrobností
o vzhľade tohto úradného odevu.
§ 2
Všeobecné ustanovenia

(1) Ak nie ďalej ustanovené inak, konaním pred súdom sa na účely tejto vyhlášky rozumie
hlavné pojednávanie, pojednávanie, verejné zasadnutie, neverejné zasadnutie súdu a verejné
vyhlásenie rozsudku. .
(2) Sudcom sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj prísediaci sudca z radov občanov (ďalej len
„prísediaci“).
(3) Advokátom sa na účely tejto vyhlášky rozumie aj advokátsky koncipient, ak zastupuje
advokáta v konaní pred súdom podľa osobitného zákona.2)

(4) Ak nie je ďalej ustanovené inak, na zabezpečenie dôstojnosti súdneho konania sudca,
prokurátor a advokát používa v konaní pred súdom úradný odev ustanovený touto vyhláškou.
§ 3
Úradný odev sudcu
(1) Úradným odevom sudcu je v konaní pred súdom čierny sudcovský talár. Podrobnosti
o vzhľade sudcovského talára sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Úprava sudcovského talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých sudcov okresných
súdov, krajských súdov, Špeciálneho súdu, vojenských súdov3) a Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky.
(3) Údržbu a čistenie sudcovských talárov zabezpečuje správa príslušného súdu.

1) § 3 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 25 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a § 35 ods. 1 Trestného poriadku.
3) § 5 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z.
2
§ 4
Úradný odev prokurátora
(1) Úradným odevom prokurátora je v konaní pred súdom prokurátorský talár. Podrobnosti
o používaní prokurátorského talára ustanovujú osobitné právne predpisy.4)
(2) Úprava prokurátorského talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých prokurátorov.
§ 5
Úradný odev advokáta
(1) Úradným odevom advokáta je v konaní pred súdom advokátsky talár. Advokát používa
advokátsky talár len na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí. Podrobnosti o vzhľade
advokátskeho talára sú uvedené v prílohe č. 2.
(2) Úprava advokátskeho talára podľa odseku 1 je jednotná pre všetkých advokátov.
§ 6
Advokáti začnú používať úradný odev podľa tejto vyhlášky od 1. januára 2006.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

4) Zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, Smernica

Úradný odev prokurátora

(1) Úradným odevom prokurátora je v konaní pred súdom prokurátorský talár.

(2) Prokurátorský talár je vyhotovený z čiernej ľahkej vlnenej látky, z tesilovej látky alebo kombináciou z obidvoch druhov týchto látok. Na ozdobu sa používa tmavočervený zamat.

(3) Prokurátorský talár sa skladá z dvoch častí, a to z dlhého voľného plášťa a z krátkej peleríny.

(4) Predný diel plášťa je hladký so zvislým vreckom vľavo. Plášť je jednoradový so skrytým zapínaním na štyri gombíky. Ľavý okraj plášťa je zapracovaný na podložke, na ktorej sú vyšité štyri gombíkové dierky. Zadný diel plášťa je hladký, na spodnom okraji mierne rozšírený so švíkom v strede, ktorý prechádza do jednostranného podšitého (podloženého) rázporku. Rázporok je dlhý 30 až 34 cm podľa dĺžky prokurátorského talára. Plášť má podšívku do polovice predného a zadného dielu. Bočné vrecká po oboch stranách talára sú vyhotovené z rovnakej látky ako podšívka.

(5) Rukávy prokurátorského talára sú hlavicovité, zložené z dvoch dielov a podložené podšívkou. Dolný okraj rukáva je na prednej strane ukončený čiernou manžetou širokou 15 cm z čierneho hodvábneho moiré. Manžeta je pevne našitá a v hornej a spodnej časti olemovaná tmavočerveným zamatom.

(6) Pelerína je pevne spojená v priekrčníku s plášťom pod šálovým golierom. Dĺžka peleríny je 12 cm nad driekom (pásom). Pelerína sa skladá z troch častí: zo zadného dielu bez švíka v strede a z dvoch predných dielov. Dolný okraj peleríny je ozdobený légou (pruhom lemu) širokou 6 cm z tmavočerveného zamatu. V postranných švíkoch peleríny v šírke légy je zapracovaný protizáhyb podšívky. Celá pelerína je podložená podšívkou.

(7) Golier prokurátorského talára je šálový a jeho dĺžka sa končí pri dĺžke peleríny. Šírka preloženia v najširšej časti goliera je 7 cm, v strede zadného dielu goliera 5 cm. Golier je obtiahnutý tmavočerveným zamatom.