Náhradné plnenie

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!
Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (za rok 2018 je to 1115,36 €). Suma sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2018 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Alebo zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru formou potlače predmetov a textilu v objeme aspoň 991,67 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2018.
Pozn: danú výrobu, službu, potlač musí mať CHD povolenú v štatúte CHD

Dať zákazku za 991,67 € a za to získať služby, darčeky,…
je dokonca o 123,69 € lacnejšie ako platiť odvod(1 115,36 €)
a nič nezískať.

Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.